توضیحات

نایلون بسته بندی  خاک و کود :

امروزه یکی از ابزار مهم تبلیغات بسته بندی اجناس می باشد.